Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Τραχωνίου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
 
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Χριστοδούλου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο: 99475871
 
Ονοματεπώνυμο: Έρμος Ασπρογένους (Αντιπρόεδρος)
 
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
 
Ονοματεπώνυμο: Ζωή Βαλανίδου
 
Ονοματεπώνυμο: Μαρίνα Καμαρλίγγου
 
Ονοματεπώνυμο: Κύπρος Καμαρλίγγος
 
Ονοματεπώνυμο: Πανάρετος Παναρέτου
 
Ονοματεπώνυμο: Αδάμος Σιαμμάς
   
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Μιχαήλ
   
Ονοματεπώνυμο: Νεκτάριος Παφίτης